שירותי ייעוץ

מתן שירותי ייעוץ והכוונה ואישור לאירועים מיוחדים ומתקנים (פריקים ויבילים).

יועץ הבטיחות ילווה את העסק בכל אירוע או פרוייקט ייחודי המתוכנן להתקיים בשטח העסק וחצרו.

ה.ס.מ.ת שירותי בטיחות, רישוי ונגישות מעניקה שירותי יעוץ ביניהם :

יעוץ ותכנון מקצועי בתחום בטיחות בעבודה ובטיחות אש, תברואה, אבטחה, איכות הסביבה, סקר נגישות ויועץ נגישות.

יעוץ משפטי מומחה לתחום הרישוי.

  א. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968.

      חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג - 1962.

 ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968.

 

השאירו פרטים ליצירת קשר

בסעיף 2 לחוק הוסמך שר הפנים לקבוע בצו עסקים טעוני רישוי. קביעת עסק כטעון רישוי טעונה התייעצות עם שרים שונים, כל אחד על פי התחומים עליהם הוא מופקד וזאת לשם קידום המטרות האמורות.

משנקבע עסק כטעון רישוי בהתייעצות עם אחד השרים, תנאי למתן הרישיון לעסק הוא קבלת אישורו המוקדם של השר המייעץ או מי שהוסמך על ידו, לכך שהתנאים שקבע לקידום המטרה עליה הוא מופקד.​​

שליחה​

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

SAFETY@HSMT.COM  I  פקס: 02-5335390 I   מלכי ישראל 36,  ירושלים מיקוד 95501 טלפון: 02-5335393 I ה.ס.מ.ת שירותי בטיחות, רישוי ונגישות​​