שירותי ייעוץ

מתן שירותי ייעוץ והכוונה ואישור לאירועים מיוחדים ומתקנים (פריקים ויבילים). יועץ הבטיחות ילווה את העסק בכל אירוע או פרוייקט ייחודי המתוכנן להתקיים בשטח העסק וחצרו.

 

ה.ס.מ.ת שירותי בטיחות, רישוי ונגישות מעניקה שירותי יעוץ ביניהם :

 

יעוץ ותכנון מקצועי בתחום בטיחות בעבודה ובטיחות אש, תברואה, אבטחה, איכות הסביבה, סקר נגישות ויועץ נגישות.

יעוץ משפטי מומחה לתחום הרישוי.

 

  א. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968.

      חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג - 1962.

 

 ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968

 

בסעיף 2 לחוק הוסמך שר הפנים לקבוע בצו עסקים טעוני רישוי. קביעת עסק כטעון רישוי טעונה התייעצות עם שרים שונים, כל אחד על פי התחומים עליהם הוא מופקד וזאת לשם קידום המטרות האמורות.משנקבע עסק כטעון רישוי בהתייעצות עם אחד השרים, תנאי למתן הרישיון לעסק הוא קבלת אישורו המוקדם של השר המייעץ או מי שהוסמך על ידו, לכך שהתנאים שקבע לקידום המטרה עליה הוא מופקד.​